Boolean Works

Boolean Works is a selection of Johannes Bongers' Boolean projects from 1991 until today. The latest projects point to specific websites for further detail.

Denkmal
New Guelders Blue

Boolean Works

SCROLL DOWN for ENGLISH

Boolean Works is een selectie van het werk van Johannes Bongers: de werken en projecten van 1991 tot vandaag waarbij Boolean als principe is gehanteerd.

Boolean Algebra is afkomstig van George Boole, de 18e-eeuwse wiskundige en grondlegger van de basis voor het informatietijdperk. Johannes Bongers past de Boolean logica en operatoren AND (verbinding), OF (scheiding) en NOT (ontkenning) toe in het proces van
conceptvorming en kritisch denken. Boolean is een manier om uit de oude binaire denk-en ontwerpschema's te blijven, verdelingen die aansluiten op door ideologie opgelegde waardesystemen. Het Boolean framework houdt alert op diep ingesleten denk- en handelingskaders.

De Boolean werken van Bongers zijn zonder uitzondering grensverkenningen in de wetenschap dat de bestaande categorieën en de afscherming ertussen de mens beperkt in haar mogelijkheden uitdrukking te geven aan 'persoonlijkheid': het zich bewegen tussen een eigen ingebeelde werkelijkheid en geïnstitutionaliseerde betekenissystemen. Het vergroten van persoonlijk handelingsvermogen, centraal thema in het nieuwe project Gemeente Nieuwe IJssel, is een poging deze zoektocht uit te breiden tot een politieke beweging.
--------------------------------
De mens is de botsing tussen overgang en grens en dit denkschema verbindt al het werk van Bongers in Boolean Works. Zijn fascinatie voor de dood, voor architectuur en theorie, voor de psychoanalyse, voor tijdruimte compressie, voor digitale doorlaatbaarheid en voor conceptuele kunst zijn uitdrukkingen en verdiepingen van grensdenken.

Vanaf eind jaren tachtig raakt Johannes Bongers geïntrigeerd in hoe het Zelf is opgebouwd en ingebed in groepen en in de samenleving. Zijn mensen soeverein of maken ze allereerst deel uit van een sociale structuur? Omgekeerd worden de werken en experimenten van Bongers uit die periode onderdeel van zijn zelfconstructie. Vaak verschijnt Bongers in zijn eigen werken, als verhaal en als model. In de vroege jaren negentig ontdekt Bongers Boolean - afkomstig uit de wiskunde en verzamelingenleer - als een instrument om zijn psycho-, socio- en artistiek-politieke activiteiten met elkaar te verbinden.

Boolean logica is onderdeel van de verzamelingenleer. Voor Bongers is Boolean logica, heel anders dan waarvoor het wordt toegepast binnen de informatica, de uitdrukking van de onzekerheid in de relatie van het zelf, de wereld en de waarheid: over zijn, in zijn, samen zijn en níet in de verzameling zijn. Met de Booleaanse Operatoren wordt de logica van Aristoteles en daarmee van de toepassingen opgerekt en uitgebreid.

Boolean Works is geen wiskundige Boolean maar psycho-, socio- en politieke Boolean. In de eerste periode van Boolean Works vormt zich een sterk idee over hoe de menselijke cultuur een uitweg zoekt, tot uitdrukking komt en tot loops en conflicten leidt via ‘Clusus’ en ‘Clavis’.

De menselijke natuur is gebaseerd op Clusus, het gesloten zijn, op in-clusie en ex-clusie van zichzelf. De persoon is het masker op het levendige spel van dit gesloten zijn.

Tussen micro- en macro, tussen de persoon en het sociale en de politiek speelt Clavis de hoofdrol, de sleutel die opent en sluit. Deze twee culturen, de persoonlijke ecologie en de sociale ecologie zijn vandaag de dag in maximale interactie om ieders beperkte speelruimte te optimaliseren en te begrenzen.

De kunst probeert buiten Clusus en Clavis om te opereren, nog open noch dicht, maar 'geopend', als een eigen politiek-ruimtelijke categorie.

Het 3-jarige project Case Study House Omega draait om onderzoek naar de ‘clusus’. Case Study House Omega combineerde architectuur, kunst en sociale wetenschappen. Het project is een soort film. Het vertrekt vanuit de Omega (dood) vormige camerabeweging uit Antonioni's Profession Reporter en via BIS!, het leven in gebiedende wijs, Dr. Tulp operatiekamer met ingangen en doorgangen eindigt Case Study House Omega in 't Luie End: een gebied in Utrecht waar zich aan de ene zijde twee begraafplaatsen en aan de andere zijde het Pieter Baan Centrum bevindt. In de volksmond 't Luie End: "Aan de ene kant zitten ze, aan de andere kant liggen ze". De mens in het kort. In ’t Luie End neemt de dood (van het subject) vele gedaanten aan.

De clavis, de sleutel, wordt zichtbaar in zijn fascinatie voor enclaves en exclaves, voor enclavische zelf-politiek en exclavische isolatie in zijn 5-jarige studie en studio Stalingrad. Stalingrad, deze stad - als het Zelf, de burger en consument - wordt aangevallen, omsingeld, en verdedigt zich hartstochtelijk. Later wordt de stad Stalingrad verlost van zijn naam waarmee deze naam beschikbaar komt voor vrijheidspraktijken. ‘I am Stalingrad’, een kunstwerk uit die periode zegt waar het op staat.

Bongers stuurde Linkedin in 2003 een e-mail net nadat Linkedin was gelaunched: heel hartelijk bedankt maar hij kon de Linked-out knop niet vinden. Als expert op het gebied van de conceptuele en antropologische architectuur van communicatietechnologie, identificeerde Bongers Facebook en sociale media onmiddellijk als kwaadaardige, business gestuurde dystopieën: kaping van het Sociale dat vervangen werd door een business gedreven 'Social'. De mix van advertentie gedreven media, onstabiele identiteit en tijdruimtecompressie is dodelijk gebleken. Anno 2020 is deze sector verantwoordelijk voor een grote onvrijheid en voor de disruptie van de samenleving. Vanaf 2012, wanneer hij zich met deze met kwestie tot kranten en tot de creatieve industrie richt, wordt deze dreiging niet herkend. Daarop start Bongers Fazzination.com en Fazz.io en herinnert zich de reactie van de Commissie Digitale Cultuur die in 2013 verbaast argumenteerde dat er echt geen alternatieven voor Facebook nodig hebt. Het idee dat je je daar mee bezig houdt. Ook een zaal vol stedebouwkundigen barsten in lachen uit toe Bongers een pleidooi hield Facebook en andere dataslurpers aan de Nederlandse grens te stoppen.

Het 2020 initiatief ‘Nieuwe IJssel’ is een open Gemeente. Gedacht als een stroomgebied van de Noordzee via de Achterhoek naar Duitsland en verder. Deze open Gemeente vormt de basis voor artistieke zelf-experimenten waaraan iedereen kan deelnemen. Het uitgangspunt van Nieuwe IJssel is het vergroten van het menselijk handelingsvermogen, human agency. Dit is nodig om de regie te kunnen nemen op alle uitdagingen en crises die de mens voor zich ziet en waarvan de ernst ervan door instellingen en instituties vooruit is geschoven. De mens moet de regie op zijn eigen zelfverwerkelijking naar zich toetrekken. Na de stad Stalingrad worden nu de rivier en het water (in de mens) een hoofdrolspeler. Mens en niet-mens bewonen deze Nieuwe IJssel als hun aquatisch tweede thuis, geen utopie of moreel project, maar als een vlot en een spiegel.

ENGLISH

Boolean Works is a selection of Johannes Bongers' projects: his art and conceptual projects from 1991 to today.

Boolean Algebra originates from George Boole, the 18th century mathematician and Boolean logic is credited with laying the foundations for the information age. Johannes Bongers applies Boolean Logic and Operators like AND (connection), OR (separation) and NOT (negation) in the process of art, design, concepting and critical thinking.

--------------------------------
Despite the deep compression of space and time, despite the clash in democracy between post-national and ultra-territorial forces, despite emancipation of the meta-gender and the agrilogistic crisis of Earth’s warming up - phenomena that indicate that borders are disappearing - the hard limit becomes more and more palpable. That is the boundary of the dividing line, of being played against each other, and of the media that create bubbles to make the revenue models work. The limits of the Brexit / Trump / Tech era that are created to exert influence and difference.

Man is the clash between transition and border and this scheme connects all Bongers' work in Boolean Works. The fascination for death, for architecture and theory, for social sciences, for time and space, for digital permeability and for conceptual art. But also for people who increasingly become the subject in his work, with which it also started.

Johannes Bongers has been intrigued and fascinated since the end of the 1980s in how the Self is structured and embedded in groups and in society. Are people sovereign or are they primarily part of a social structure? Conversely, the works and experiments of Bongers from that period become part of his self-construction. Bongers often appears in his own works, as material and model. In the early 1990s, Bongers discovered Boolean - originating from mathematics and set theory - as an ambiguous tool to bridge his artistic psycho, socio and political activities.

Boolean is a logical tool for truth processes. Bongers thinks that Boolean logic, very different from what it is used for in computer science, is essentially the expression of the uncertainty in the relationship of the self, the world and the truth: about being, being, being together and not being in the collection. Boolean Works is not a mathy Boolean but a psycho, socio and political Boolean.

In the first period a strong idea emerges about how human culture seeks a way out, is expressed and leads to loops and conflicts: via "Clusus" and "Clavis". Human nature starts from Clusus, being closed, in-clusion or ex-clusion, and clavis, the key to opening and closing again. The art therein forms an intermediate player that is neither open nor closed but is 'open'. The 3-year project Case Study House Omega revolves around research on the "Clusus". Case Study House Omega combined architecture, art and social sciences. It started from the Omega (dead) shaped camera movement from Antonioni's Professional Reporter and ended in 7 parts in 't Luie End: a street in Utrecht in which two cemeteries are located on one side and the Pieter Baan Center on the other. "On the one side they sit, on the other they lay down". The human in short.

De Clavis, the key, explains his fascination for ex- and enclaves, enclavic self-politics in his 5-year study and studio Stalingrad. This city - as the Self, the citizen or consumer - is surrounded, attacked and defended and later detached from its name. This struggle illustrates and mimics the human condition. "I am Stalingrad", a work of art from that period says it all. The project Yellow, political material, starting 2012 until today, derives directly from this attack on the Self, the attack on human values and declining Human Agency bij NeoLib economics.

Bongers sent Linkedin an e-mail in 2003 just after it was launched: he could not find the Linked-out button. As an expert in the conceptual but also anthropological architecture of communication technology, Bongers immediately identified Facebook and social media as malicious, business-driven utopias: hijacking of much-needed societal Social that was replaced by a 'Social' business. The mix of advertisement-driven media, unstable identity and time-space compression has also proved deadly. From 2012, when he addressed this issue to newspapers and to the creative industry, the issue was not recognized. He started Fazzination and he still remembers the reaction of the Creative Digital Commission, which responded, in 2013 that no alternative platform for Facebook was really needed.

The 2020 initiative "Nieuwe IJssel", an imaginary river forming the catchment area, is an open municipality. This municipality forms the basis for artistic self-experiments for which others are invited to participate. The starting point of Nieuwe IJssel is to increase human agency capacity. This is necessary in order to be able to take control of all the challenges and crises that people face and whose seriousness has been postponed by institutions and politics. Man must take control of his own self-realization. After the city of Stalingrad, the river and the water (in man) now become a major player. Humans and non-humans inhabit this Nieuwe IJssel as their aquatic second home, not a utopia or moral project, but as a raft and a mirror.

Contact
e: info@fazz.io
t: 0031 681831510

Boolean Works
KNSM-laan 708,
1019 LS Amsterdam,
The Netherlands

Booleanworks.nl
Nieuweijssel.nl

© Boolean Works 2020, All rights reserved.